Visie op logopedie bij kinderen

In de functie als behandelend logopedist op een school voor kinderen met auditieve en communicatieve beperkingen is er door Van Hoek & Van Luijk veel ervaring opgedaan met het signaleren en behandelen van kinderen met verschillende communicatieproblemen. Ook het adviseren en begeleiden van ouders en leerkrachten zijn daarin belangrijke taken. Van Hoek & Van Luijk is zich bewust dat goede kennis en informatie over taalontwikkeling en het stimuleren van de taal van groot belang is bij jonge kinderen. Het kind staat centraal. Onze visie is dat er logopedisch behandeld wordt vanuit communicatie en vanuit het gesprek in een positieve coöperatieve sfeer. De VAT principes (Volgen, Aanpassen en Toevoegen) vanuit de Hanen ouder cursus “Praten doe je met zijn tweeën” worden hier bij in gezet.

Tijdens de behandeling kan er gewerkt worden aan verschillende probleemgebieden:

 • Prelogopedie of preverbale logopedie…voordat het spreken begint (de behandeling van eet -en drinkproblemen bij kinderen)
 • Uitspraak (verwisseling van klanken, inslikken van klanken)
 • Taal (zinsbouw, woordenschat, grammaticale regels)
 • Communicatie (pragmatiek, logische verwoorden)
 • Mondgewoonten (slissen, open mondgedrag, afwijkend slikken)
 • Sociale vaardigheden

Screening/anamnese

In een intakegesprek met ouder/verzorger wordt gekeken wat de hulpvraag is. Op basis van dit gesprek kan gericht gescreend worden. Deze screening kan problemen op het gebied van spraak, taal en vloeiendheid (bijvoorbeeld stotteren) opsporen.

Logopedisch onderzoek

Naar aanleiding van het gesprek en de screening wordt door de logopedist bekeken welke onderzoeken nodig zijn om het probleem nog beter in kaart te kunnen brengen. Dit onderzoek kan bestaan uit het afnemen van verschillende testen en het uitvoeren van observaties.
Er kan gekeken worden naar de volgende punten:

 • Prelogopedie of preverbale logopedie… voordat het spreken begint
  (de behandeling van eet -en drinkproblemen bij kinderen)
 • de taalontwikkeling
 • de spraakontwikkeling( bijv: dyspraxie)
 • het gehoor
 • de stem

Observaties in verschillende situaties

Door middel van observeren in verschillende situaties met verschillende personen is het mogelijk een goed beeld te krijgen van de communicatiemogelijkheden van een kind. Dit kan bijvoorbeeld in de praktijk, thuis of op school/peuterspeelzaal.

Behandeling

Op basis van de hulpvraag, de gegevens uit de anamnese, het logopedisch onderzoek en de observatie gegevens wordt een behandelplan opgesteld. In dit plan staan de doelen waaraan gewerkt gaat worden gedurende een bepaalde periode en op welke manier de therapie ingezet wordt. Er kan gekozen worden voor directe therapie (alleen het kind wordt begeleid) of indirecte (de ouders/verzorgers van het kind worden begeleid) therapie.

Producten

Hanen

De Hanen oudercursus is een cursus ter bevordering van de communicatie voor ouders en verzorgers van kinderen van 1,5 jaar tot en met 5 jaar.
Op basis van video-opnames worden ouders/begeleiders gecoacht en begeleid om de communicatie met hun kind of leerling te optimaliseren in het dagelijkse leven.
Deze cursus voor ouders wordt door de ziektekostenverzekeraar vergoed op basis van een half jaar individuele logopedie van het kind. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Link email

Sova

SOVA is een Sociale vaardigheidscursus voor kinderen vanaf 8 jaar. De cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten en 2 ouderbijeenkomsten. In deze cursus leren kinderen omgaan met moeilijke situaties. De sociale elementaire vaardigheden worden concreet geoefend door middel van rollenspelen en thuis opdrachten. Deze cursus vereist een actieve inzet van zowel het kind als de ouders/verzorgers. De cursus wordt gegeven in een groep van minimaal 5 tot maximaal 8 personen. De cursus kan in de praktijk of op school gegeven worden.

De workshops worden gegeven door 2 logopedisten.